INNOWACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

Nawet najlepiej opracowane, ale nie wdrożone strategie są bez wartości. Po latach doświadczyliśmy, że ich implementacja nie może mieć akcyjnego charakteru – musi działać sprawny, uporządkowany system

W skład niego wchodzą innowacyjne procesy zarządzania programami, projektami i portfelami projektów lub programów.

Ich unikalność polega na tym, że w procesach bardzo dużą wagę przywiązujemy do definiowania przyszłej pracy do wykonania. Nie jest to łatwe. Zdarza się, że stosunkowo długo interesariusze nie mogą osiągnąć porozumienia co do tego, co jest głównym celem danego projektu, jaki jest jego zakres oraz jak kontrolować zidentyfikowane ryzyka.

Dzięki stosowanym przez nas metodom, narzędziom i technikom jesteśmy w stanie wraz z ekspertami Klienta wypracować sprawnie racjonalne decyzje dla Zarządów i wyższej kadry decyzyjnej.

Zaprojektowany przez nas system zarządzania rozwojem ma zwykle na wejściu opracowany w ramach prac nad strategią Główny Program Rozwoju. Jest to uporządkowany zbiór projektów, co do których zakłada się, że ich zrealizowanie jest równoznaczne z wdrożeniem strategii

W wyniku działania systemu zarządzania rozwojem powstaje jasny i zbilansowany Główny Plan Rozwoju. Znane są konkretne terminy poszczególnych prac, zużywane zasoby oraz kontrolne kamienie milowe – miejsca w którym będą podejmowane kluczowe decyzje kierunkowe. Istnienie Planu uważamy za warunek konieczny podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych – w szerokim tego słowa rozumieniu…

Projektując system nie zaczynamy od zera. Dysponujemy dziesiątkami sprawdzonych, autorskich modeli, dopasowanych do kultury organizacyjnej polskich firm. To ważne. Próby adaptacji obcych metodyk, nawet wysokiej jakości – na przykład z rynku amerykańskiego – okazywały się nieudane. Stąd starannie pielęgnowana, wewnętrzna baza wiedzy Reinvention, obejmująca modele procesów zarządczych, wzorce dokumentów oraz narzędzi w skuteczny sposób zwiększających efektywność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów

W naszych pracach jesteśmy agnostyczni jeżeli chodzi o wykorzystanie standardów referencyjnych. Uważamy, że wartościowe i zbędne rzeczy możemy znaleźć zarówno w wytycznych PMI, PRINCE2 lub AGILE DSDM, jak i w bardziej niszowych,  mniej rozpowszechnionych podręcznikach metodyk zarządzania projektami. To naturalne

Chętnie wdrażamy oryginalne rozwiązania wykorzystujące technologie Microsoftu zbudowane wokół serwera EPM – zarówno w wersjach lokalnych, jak i chmurowych. Oba rozwiązania są niezawodne – chociaż zasadniczo inaczej wyglądają nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne ich eksploatacji. Ale mamy również unikalny know-how integracji różnych systemów planistyczno-zarządczych. Przykładowo sprawnie radzimy sobie z trudną integracją systemu EPM oraz Primavera

Na koniec pragniemy podkreślić, że system zarządzania rozwojem działa wtedy i tylko wtedy skutecznie oraz efektywnie, gdy jest w pełni zintegrowany z pozostałymi systemami zarządczymi firmy (patrz: innowacyjne systemy zarządzania strategicznego oraz operacyjnego)